บีไอจีคว้า 2 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัย ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลแรกด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และสวัสดิการพนักงานของสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) จากนางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ภายใต้หลักสุจริตใจและมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้าง นอกจากนี้ นายนริศย์ เลี้ยงวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสส่วนปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ตัวแทนผู้บริหารโรงแยกอากาศแห่งที่ 2 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากนายสุทธิ ศุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะทำงานตรวจประเมินในด้านความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยเป็นผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 -  31 ธันวาคม 2661 สำหรับการรับมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริการจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนดในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Visitors: 10,862